The natural world: Thors Hammer at sunrise

Bryce Canyon,  Utah
Thors Hammer at sunrise

Bryce Canyon, Utah