replay intro: intro_yellow_mountains

intro_yellow_mountains